EmojitipEmoji topicหมากรุกสากล

หมากรุกสากล

หมากรุกเป็นเกมกระดานกลยุทธ์นามธรรมที่มีผู้เล่นสองคนเป็นที่นิยม มันเล่นบนกระดานหมากรุกสี่เหลี่ยมที่มี 64 สี่เหลี่ยมเรียงกันในตารางแปดคูณแปด ในตอนเริ่มต้นผู้เล่นแต่ละคน (คนหนึ่งควบคุมหมากสีขาวอีกคนควบคุมชิ้นส่วนสีดำ) ควบคุมชิ้นส่วนสิบหกชิ้น ยกเว้นอิโมจิ "หมากรุกจำนำ" ส่วนที่เหลือของหน้านี้เป็นอักขระ Unicode ทั้งหมด

หมากรุกขาว