EmojitipEmoji เวอร์ชั่น 12.0

Emoji เวอร์ชั่น 12.0

230
Emoji เวอร์ชั่น 12.0 วางจำหน่ายในปี January 2019 และมีสัญลักษณ์ Emoji ด้านล่าง
สัญลักษณ์อีโมจิจุดรหัส
🥱 หน้ากำลังหาว1F971
🤎 หัวใจสีน้ำตาล1F90E
🤍 หัวใจสีขาว1F90D
🤏 ทำมือบีบนิ้วเข้าหากัน1F90F
🤏🏻 ทำมือบีบนิ้วเข้าหากัน: โทนผิวสีขาว1F90F 1F3FB
🤏🏼 ทำมือบีบนิ้วเข้าหากัน: โทนผิวสีขาวเหลือง1F90F 1F3FC
🤏🏽 ทำมือบีบนิ้วเข้าหากัน: โทนผิวสีเหลือง1F90F 1F3FD
🤏🏾 ทำมือบีบนิ้วเข้าหากัน: โทนผิวสีแทน1F90F 1F3FE
🤏🏿 ทำมือบีบนิ้วเข้าหากัน: โทนผิวสีเข้ม1F90F 1F3FF
🦾 แขนกล1F9BE
🦿 ขากล1F9BF
🦻 หูใส่อุปกรณ์ช่วยฟัง1F9BB
🦻🏻 หูใส่อุปกรณ์ช่วยฟัง: โทนผิวสีขาว1F9BB 1F3FB
🦻🏼 หูใส่อุปกรณ์ช่วยฟัง: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9BB 1F3FC
🦻🏽 หูใส่อุปกรณ์ช่วยฟัง: โทนผิวสีเหลือง1F9BB 1F3FD
🦻🏾 หูใส่อุปกรณ์ช่วยฟัง: โทนผิวสีแทน1F9BB 1F3FE
🦻🏿 หูใส่อุปกรณ์ช่วยฟัง: โทนผิวสีเข้ม1F9BB 1F3FF
🧏 คนหูหนวก1F9CF
🧏🏻 คนหูหนวก: โทนผิวสีขาว1F9CF 1F3FB
🧏🏼 คนหูหนวก: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CF 1F3FC
🧏🏽 คนหูหนวก: โทนผิวสีเหลือง1F9CF 1F3FD
🧏🏾 คนหูหนวก: โทนผิวสีแทน1F9CF 1F3FE
🧏🏿 คนหูหนวก: โทนผิวสีเข้ม1F9CF 1F3FF
🧏‍♂️ ผู้ชายหูหนวก1F9CF 200D 2642 FE0F
🧏🏻‍♂️ ผู้ชายหูหนวก: โทนผิวสีขาว1F9CF 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧏🏼‍♂️ ผู้ชายหูหนวก: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CF 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧏🏽‍♂️ ผู้ชายหูหนวก: โทนผิวสีเหลือง1F9CF 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧏🏾‍♂️ ผู้ชายหูหนวก: โทนผิวสีแทน1F9CF 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧏🏿‍♂️ ผู้ชายหูหนวก: โทนผิวสีเข้ม1F9CF 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧏‍♀️ ผู้หญิงหูหนวก1F9CF 200D 2640 FE0F
🧏🏻‍♀️ ผู้หญิงหูหนวก: โทนผิวสีขาว1F9CF 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧏🏼‍♀️ ผู้หญิงหูหนวก: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CF 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧏🏽‍♀️ ผู้หญิงหูหนวก: โทนผิวสีเหลือง1F9CF 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧏🏾‍♀️ ผู้หญิงหูหนวก: โทนผิวสีแทน1F9CF 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧏🏿‍♀️ ผู้หญิงหูหนวก: โทนผิวสีเข้ม1F9CF 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧍 คนกำลังยืน1F9CD
🧍🏻 คนกำลังยืน: โทนผิวสีขาว1F9CD 1F3FB
🧍🏼 คนกำลังยืน: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CD 1F3FC
🧍🏽 คนกำลังยืน: โทนผิวสีเหลือง1F9CD 1F3FD
🧍🏾 คนกำลังยืน: โทนผิวสีแทน1F9CD 1F3FE
🧍🏿 คนกำลังยืน: โทนผิวสีเข้ม1F9CD 1F3FF
🧍‍♂️ ผู้ชายกำลังยืน1F9CD 200D 2642 FE0F
🧍🏻‍♂️ ผู้ชายกำลังยืน: โทนผิวสีขาว1F9CD 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧍🏼‍♂️ ผู้ชายกำลังยืน: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CD 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧍🏽‍♂️ ผู้ชายกำลังยืน: โทนผิวสีเหลือง1F9CD 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧍🏾‍♂️ ผู้ชายกำลังยืน: โทนผิวสีแทน1F9CD 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧍🏿‍♂️ ผู้ชายกำลังยืน: โทนผิวสีเข้ม1F9CD 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧍‍♀️ ผู้หญิงกำลังยืน1F9CD 200D 2640 FE0F
🧍🏻‍♀️ ผู้หญิงกำลังยืน: โทนผิวสีขาว1F9CD 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧍🏼‍♀️ ผู้หญิงกำลังยืน: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CD 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧍🏽‍♀️ ผู้หญิงกำลังยืน: โทนผิวสีเหลือง1F9CD 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧍🏾‍♀️ ผู้หญิงกำลังยืน: โทนผิวสีแทน1F9CD 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧍🏿‍♀️ ผู้หญิงกำลังยืน: โทนผิวสีเข้ม1F9CD 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧎 คนกำลังคุกเข่า1F9CE
🧎🏻 คนกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีขาว1F9CE 1F3FB
🧎🏼 คนกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CE 1F3FC
🧎🏽 คนกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีเหลือง1F9CE 1F3FD
🧎🏾 คนกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีแทน1F9CE 1F3FE
🧎🏿 คนกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีเข้ม1F9CE 1F3FF
🧎‍♂️ ผู้ชายกำลังคุกเข่า1F9CE 200D 2642 FE0F
🧎🏻‍♂️ ผู้ชายกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีขาว1F9CE 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧎🏼‍♂️ ผู้ชายกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CE 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧎🏽‍♂️ ผู้ชายกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีเหลือง1F9CE 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧎🏾‍♂️ ผู้ชายกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีแทน1F9CE 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧎🏿‍♂️ ผู้ชายกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีเข้ม1F9CE 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧎‍♀️ ผู้หญิงกำลังคุกเข่า1F9CE 200D 2640 FE0F
🧎🏻‍♀️ ผู้หญิงกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีขาว1F9CE 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧎🏼‍♀️ ผู้หญิงกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9CE 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧎🏽‍♀️ ผู้หญิงกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีเหลือง1F9CE 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧎🏾‍♀️ ผู้หญิงกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีแทน1F9CE 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧎🏿‍♀️ ผู้หญิงกำลังคุกเข่า: โทนผิวสีเข้ม1F9CE 1F3FF 200D 2640 FE0F
👨‍🦯 ผู้ชายเดินถือไม้เท้านำทาง1F468 200D 1F9AF
👨🏻‍🦯 ผู้ชายเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีขาว1F468 1F3FB 200D 1F9AF
👨🏼‍🦯 ผู้ชายเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีขาวเหลือง1F468 1F3FC 200D 1F9AF
👨🏽‍🦯 ผู้ชายเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีเหลือง1F468 1F3FD 200D 1F9AF
👨🏾‍🦯 ผู้ชายเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีแทน1F468 1F3FE 200D 1F9AF
👨🏿‍🦯 ผู้ชายเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีเข้ม1F468 1F3FF 200D 1F9AF
👩‍🦯 ผู้หญิงเดินถือไม้เท้านำทาง1F469 200D 1F9AF
👩🏻‍🦯 ผู้หญิงเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีขาว1F469 1F3FB 200D 1F9AF
👩🏼‍🦯 ผู้หญิงเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FC 200D 1F9AF
👩🏽‍🦯 ผู้หญิงเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FD 200D 1F9AF
👩🏾‍🦯 ผู้หญิงเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีแทน1F469 1F3FE 200D 1F9AF
👩🏿‍🦯 ผู้หญิงเดินถือไม้เท้านำทาง: โทนผิวสีเข้ม1F469 1F3FF 200D 1F9AF
👨‍🦼 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า1F468 200D 1F9BC
👨🏻‍🦼 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีขาว1F468 1F3FB 200D 1F9BC
👨🏼‍🦼 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีขาวเหลือง1F468 1F3FC 200D 1F9BC
👨🏽‍🦼 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีเหลือง1F468 1F3FD 200D 1F9BC
👨🏾‍🦼 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีแทน1F468 1F3FE 200D 1F9BC
👨🏿‍🦼 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีเข้ม1F468 1F3FF 200D 1F9BC
👩‍🦼 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า1F469 200D 1F9BC
👩🏻‍🦼 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีขาว1F469 1F3FB 200D 1F9BC
👩🏼‍🦼 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FC 200D 1F9BC
👩🏽‍🦼 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FD 200D 1F9BC
👩🏾‍🦼 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีแทน1F469 1F3FE 200D 1F9BC
👩🏿‍🦼 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ไฟฟ้า: โทนผิวสีเข้ม1F469 1F3FF 200D 1F9BC
👨‍🦽 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ธรรมดา1F468 200D 1F9BD
👨🏻‍🦽 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีขาว1F468 1F3FB 200D 1F9BD
👨🏼‍🦽 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F468 1F3FC 200D 1F9BD
👨🏽‍🦽 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีเหลือง1F468 1F3FD 200D 1F9BD
👨🏾‍🦽 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีแทน1F468 1F3FE 200D 1F9BD
👨🏿‍🦽 ผู้ชายนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีเข้ม1F468 1F3FF 200D 1F9BD
👩‍🦽 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ธรรมดา1F469 200D 1F9BD
👩🏻‍🦽 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีขาว1F469 1F3FB 200D 1F9BD
👩🏼‍🦽 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FC 200D 1F9BD
👩🏽‍🦽 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FD 200D 1F9BD
👩🏾‍🦽 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีแทน1F469 1F3FE 200D 1F9BD
👩🏿‍🦽 ผู้หญิงนั่งวีลแชร์ธรรมดา: โทนผิวสีเข้ม1F469 1F3FF 200D 1F9BD
🧑‍🤝‍🧑 คนจับมือกัน1F9D1 200D 1F91D 200D 1F9D1
🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 คนจับมือกัน: โทนผิวสีขาว1F9D1 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏼‍🤝‍🧑🏻 คนจับมือกัน: โทนผิวสีขาวเหลือง โทนผิวสีขาว1F9D1 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏼‍🤝‍🧑🏼 คนจับมือกัน: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D1 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏽‍🤝‍🧑🏻 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาว1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏽‍🤝‍🧑🏼 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏽‍🤝‍🧑🏽 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเหลือง1F9D1 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏾‍🤝‍🧑🏻 คนจับมือกัน: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาว1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏾‍🤝‍🧑🏼 คนจับมือกัน: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏾‍🤝‍🧑🏽 คนจับมือกัน: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีเหลือง1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏾‍🤝‍🧑🏾 คนจับมือกัน: โทนผิวสีแทน1F9D1 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏿‍🤝‍🧑🏻 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาว1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FB
🧑🏿‍🤝‍🧑🏼 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FC
🧑🏿‍🤝‍🧑🏽 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีเหลือง1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FD
🧑🏿‍🤝‍🧑🏾 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีแทน1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FE
🧑🏿‍🤝‍🧑🏿 คนจับมือกัน: โทนผิวสีเข้ม1F9D1 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F9D1 1F3FF
👭🏻 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาว1F46D 1F3FB
👩🏼‍🤝‍👩🏻 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง โทนผิวสีขาว1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👭🏼 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F46D 1F3FC
👩🏽‍🤝‍👩🏻 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาว1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👩🏽‍🤝‍👩🏼 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FC
👭🏽 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง1F46D 1F3FD
👩🏾‍🤝‍👩🏻 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาว1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👩🏾‍🤝‍👩🏼 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FC
👩🏾‍🤝‍👩🏽 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FD
👭🏾 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน1F46D 1F3FE
👩🏿‍🤝‍👩🏻 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาว1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FB
👩🏿‍🤝‍👩🏼 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FC
👩🏿‍🤝‍👩🏽 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FD
👩🏿‍🤝‍👩🏾 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีแทน1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F469 1F3FE
👭🏿 หญิง-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม1F46D 1F3FF
👫🏻 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาว1F46B 1F3FB
👩🏻‍🤝‍👨🏼 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาว โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👩🏻‍🤝‍👨🏽 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาว โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👩🏻‍🤝‍👨🏾 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาว โทนผิวสีแทน1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩🏻‍🤝‍👨🏿 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาว โทนผิวสีเข้ม1F469 1F3FB 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏼‍🤝‍👨🏻 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง โทนผิวสีขาว1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👫🏼 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F46B 1F3FC
👩🏼‍🤝‍👨🏽 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👩🏼‍🤝‍👨🏾 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง โทนผิวสีแทน1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩🏼‍🤝‍👨🏿 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง โทนผิวสีเข้ม1F469 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏽‍🤝‍👨🏻 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาว1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👩🏽‍🤝‍👨🏼 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👫🏽 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง1F46B 1F3FD
👩🏽‍🤝‍👨🏾 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีแทน1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👩🏽‍🤝‍👨🏿 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีเข้ม1F469 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏾‍🤝‍👨🏻 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาว1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👩🏾‍🤝‍👨🏼 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👩🏾‍🤝‍👨🏽 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👫🏾 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน1F46B 1F3FE
👩🏾‍🤝‍👨🏿 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีเข้ม1F469 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FF
👩🏿‍🤝‍👨🏻 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาว1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👩🏿‍🤝‍👨🏼 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาวเหลือง1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👩🏿‍🤝‍👨🏽 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีเหลือง1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👩🏿‍🤝‍👨🏾 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีแทน1F469 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👫🏿 ชาย-หญิงจับมือ: โทนผิวสีเข้ม1F46B 1F3FF
👬🏻 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีขาว1F46C 1F3FB
👨🏼‍🤝‍👨🏻 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง โทนผิวสีขาว1F468 1F3FC 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👬🏼 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F46C 1F3FC
👨🏽‍🤝‍👨🏻 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาว1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏽‍🤝‍👨🏼 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเหลือง โทนผิวสีขาวเหลือง1F468 1F3FD 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👬🏽 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเหลือง1F46C 1F3FD
👨🏾‍🤝‍👨🏻 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาว1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏾‍🤝‍👨🏼 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีขาวเหลือง1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏾‍🤝‍👨🏽 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีแทน โทนผิวสีเหลือง1F468 1F3FE 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👬🏾 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีแทน1F46C 1F3FE
👨🏿‍🤝‍👨🏻 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาว1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FB
👨🏿‍🤝‍👨🏼 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีขาวเหลือง1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FC
👨🏿‍🤝‍👨🏽 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีเหลือง1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FD
👨🏿‍🤝‍👨🏾 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเข้ม โทนผิวสีแทน1F468 1F3FF 200D 1F91D 200D 1F468 1F3FE
👬🏿 ชาย-ชายจับมือ: โทนผิวสีเข้ม1F46C 1F3FF
🦧 อุรังอุตัง1F9A7
🦮 สุนัขนำทาง1F9AE
🐕‍🦺 สุนัขบริการ1F415 200D 1F9BA
🦥 สลอธ1F9A5
🦦 ตัวนาก1F9A6
🦨 สกังก์1F9A8
🦩 นกฟลามิงโก1F9A9
🧄 กระเทียม1F9C4
🧅 หอมหัวใหญ่1F9C5
🧇 วาฟเฟิล1F9C7
🧆 ฟาลาเฟล1F9C6
🧈 เนย1F9C8
🦪 หอยนางรม1F9AA
🧃 เครื่องดื่มแบบกล่อง1F9C3
🧉 ชามาเต1F9C9
🧊 ก้อนน้ำแข็ง1F9CA
🛕 วัดฮินดู1F6D5
🦽 วีลแชร์ธรรมดา1F9BD
🦼 วีลแชร์ไฟฟ้า1F9BC
🛺 รถสามล้อ1F6FA
🪂 ร่มชูชีพ1FA82
🪐 ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวน1FA90
🤿 หน้ากากดำน้ำ1F93F
🪀 โยโย่1FA80
🪁 ว่าว1FA81
🦺 เสื้อนิรภัย1F9BA
🥻 ชุดส่าหรี1F97B
🩱 ชุดว่ายน้ำวันพีซ1FA71
🩲 กางเกงชั้นในชาย1FA72
🩳 กางเกงขาสั้น1FA73
🩰 รองเท้าบัลเล่ต์1FA70
🪕 แบนโจ1FA95
🪔 ตะเกียงดิยา1FA94
🪓 ขวาน1FA93
🦯 ไม้เท้านำทาง1F9AF
🩸 หยดเลือด1FA78
🩹 พลาสเตอร์ปิดแผล1FA79
🩺 เครื่องฟังตรวจ1FA7A
🪑 เก้าอี้1FA91
🪒 ใบมีดโกน1FA92
🟠 วงกลมสีส้ม1F7E0
🟡 วงกลมสีเหลือง1F7E1
🟢 วงกลมสีเขียว1F7E2
🟣 วงกลมสีม่วง1F7E3
🟤 วงกลมสีน้ำตาล1F7E4
🟥 สี่เหลี่ยมสีแดง1F7E5
🟧 สี่เหลี่ยมสีส้ม1F7E7
🟨 สี่เหลี่ยมสีเหลือง1F7E8
🟩 สี่เหลี่ยมสีเขียว1F7E9
🟦 สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน1F7E6
🟪 สี่เหลี่ยมสีม่วง1F7EA
🟫 สี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1F7EB
รุ่นอื่น ๆ Emoji