EmojitipEmoji เวอร์ชั่น 5.0

Emoji เวอร์ชั่น 5.0

239
Emoji เวอร์ชั่น 5.0 วางจำหน่ายในปี June 2017 และมีสัญลักษณ์ Emoji ด้านล่าง
สัญลักษณ์อีโมจิจุดรหัส
🤩 หน้าตาเป็นประกาย1F929
🤪 หน้าเพี้ยน1F92A
🤭 เอามือปิดปาก1F92D
🤫 หน้าบอกให้เงียบ1F92B
🤨 หน้าประหลาดใจกับยักคิ้ว1F928
🤮 หน้าอาเจียน1F92E
🤯 ช็อค1F92F
🧐 หน้ากับแว่นเลนส์เดียว1F9D0
🤬 หน้ากำลังด่า1F92C
🧡 หัวใจสีส้ม1F9E1
🤟 ทำมือ ‘ฉันรักเธอ’1F91F
🤟🏻 ทำมือ ‘ฉันรักเธอ’: โทนผิวสีขาว1F91F 1F3FB
🤟🏼 ทำมือ ‘ฉันรักเธอ’: โทนผิวสีขาวเหลือง1F91F 1F3FC
🤟🏽 ทำมือ ‘ฉันรักเธอ’: โทนผิวสีเหลือง1F91F 1F3FD
🤟🏾 ทำมือ ‘ฉันรักเธอ’: โทนผิวสีแทน1F91F 1F3FE
🤟🏿 ทำมือ ‘ฉันรักเธอ’: โทนผิวสีเข้ม1F91F 1F3FF
🤲 แบสองมือ1F932
🤲🏻 แบสองมือ: โทนผิวสีขาว1F932 1F3FB
🤲🏼 แบสองมือ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F932 1F3FC
🤲🏽 แบสองมือ: โทนผิวสีเหลือง1F932 1F3FD
🤲🏾 แบสองมือ: โทนผิวสีแทน1F932 1F3FE
🤲🏿 แบสองมือ: โทนผิวสีเข้ม1F932 1F3FF
🧠 สมอง1F9E0
🧒 เด็ก1F9D2
🧒🏻 เด็ก: โทนผิวสีขาว1F9D2 1F3FB
🧒🏼 เด็ก: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D2 1F3FC
🧒🏽 เด็ก: โทนผิวสีเหลือง1F9D2 1F3FD
🧒🏾 เด็ก: โทนผิวสีแทน1F9D2 1F3FE
🧒🏿 เด็ก: โทนผิวสีเข้ม1F9D2 1F3FF
🧑 คน1F9D1
🧑🏻 คน: โทนผิวสีขาว1F9D1 1F3FB
🧑🏼 คน: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D1 1F3FC
🧑🏽 คน: โทนผิวสีเหลือง1F9D1 1F3FD
🧑🏾 คน: โทนผิวสีแทน1F9D1 1F3FE
🧑🏿 คน: โทนผิวสีเข้ม1F9D1 1F3FF
🧔 ผู้ชายมีเครา1F9D4
🧔🏻 ผู้ชายมีเครา: โทนผิวสีขาว1F9D4 1F3FB
🧔🏼 ผู้ชายมีเครา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D4 1F3FC
🧔🏽 ผู้ชายมีเครา: โทนผิวสีเหลือง1F9D4 1F3FD
🧔🏾 ผู้ชายมีเครา: โทนผิวสีแทน1F9D4 1F3FE
🧔🏿 ผู้ชายมีเครา: โทนผิวสีเข้ม1F9D4 1F3FF
🧓 คนชรา1F9D3
🧓🏻 คนชรา: โทนผิวสีขาว1F9D3 1F3FB
🧓🏼 คนชรา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D3 1F3FC
🧓🏽 คนชรา: โทนผิวสีเหลือง1F9D3 1F3FD
🧓🏾 คนชรา: โทนผิวสีแทน1F9D3 1F3FE
🧓🏿 คนชรา: โทนผิวสีเข้ม1F9D3 1F3FF
🧕 ผู้หญิงโพกศีรษะ1F9D5
🧕🏻 ผู้หญิงโพกศีรษะ: โทนผิวสีขาว1F9D5 1F3FB
🧕🏼 ผู้หญิงโพกศีรษะ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D5 1F3FC
🧕🏽 ผู้หญิงโพกศีรษะ: โทนผิวสีเหลือง1F9D5 1F3FD
🧕🏾 ผู้หญิงโพกศีรษะ: โทนผิวสีแทน1F9D5 1F3FE
🧕🏿 ผู้หญิงโพกศีรษะ: โทนผิวสีเข้ม1F9D5 1F3FF
🤱 ให้นม1F931
🤱🏻 ให้นม: โทนผิวสีขาว1F931 1F3FB
🤱🏼 ให้นม: โทนผิวสีขาวเหลือง1F931 1F3FC
🤱🏽 ให้นม: โทนผิวสีเหลือง1F931 1F3FD
🤱🏾 ให้นม: โทนผิวสีแทน1F931 1F3FE
🤱🏿 ให้นม: โทนผิวสีเข้ม1F931 1F3FF
🧙 นักเวทย์1F9D9
🧙🏻 นักเวทย์: โทนผิวสีขาว1F9D9 1F3FB
🧙🏼 นักเวทย์: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D9 1F3FC
🧙🏽 นักเวทย์: โทนผิวสีเหลือง1F9D9 1F3FD
🧙🏾 นักเวทย์: โทนผิวสีแทน1F9D9 1F3FE
🧙🏿 นักเวทย์: โทนผิวสีเข้ม1F9D9 1F3FF
🧙‍♂️ พ่อมด1F9D9 200D 2642 FE0F
🧙🏻‍♂️ พ่อมด: โทนผิวสีขาว1F9D9 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧙🏼‍♂️ พ่อมด: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D9 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧙🏽‍♂️ พ่อมด: โทนผิวสีเหลือง1F9D9 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧙🏾‍♂️ พ่อมด: โทนผิวสีแทน1F9D9 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧙🏿‍♂️ พ่อมด: โทนผิวสีเข้ม1F9D9 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧙‍♀️ แม่มด1F9D9 200D 2640 FE0F
🧙🏻‍♀️ แม่มด: โทนผิวสีขาว1F9D9 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧙🏼‍♀️ แม่มด: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D9 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧙🏽‍♀️ แม่มด: โทนผิวสีเหลือง1F9D9 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧙🏾‍♀️ แม่มด: โทนผิวสีแทน1F9D9 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧙🏿‍♀️ แม่มด: โทนผิวสีเข้ม1F9D9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧚 นางฟ้า1F9DA
🧚🏻 นางฟ้า: โทนผิวสีขาว1F9DA 1F3FB
🧚🏼 นางฟ้า: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DA 1F3FC
🧚🏽 นางฟ้า: โทนผิวสีเหลือง1F9DA 1F3FD
🧚🏾 นางฟ้า: โทนผิวสีแทน1F9DA 1F3FE
🧚🏿 นางฟ้า: โทนผิวสีเข้ม1F9DA 1F3FF
🧚‍♂️ เทพบุตร1F9DA 200D 2642 FE0F
🧚🏻‍♂️ เทพบุตร: โทนผิวสีขาว1F9DA 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧚🏼‍♂️ เทพบุตร: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DA 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧚🏽‍♂️ เทพบุตร: โทนผิวสีเหลือง1F9DA 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧚🏾‍♂️ เทพบุตร: โทนผิวสีแทน1F9DA 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧚🏿‍♂️ เทพบุตร: โทนผิวสีเข้ม1F9DA 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧚‍♀️ เทพธิดา1F9DA 200D 2640 FE0F
🧚🏻‍♀️ เทพธิดา: โทนผิวสีขาว1F9DA 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧚🏼‍♀️ เทพธิดา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DA 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧚🏽‍♀️ เทพธิดา: โทนผิวสีเหลือง1F9DA 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧚🏾‍♀️ เทพธิดา: โทนผิวสีแทน1F9DA 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧚🏿‍♀️ เทพธิดา: โทนผิวสีเข้ม1F9DA 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧛 แวมไพร์1F9DB
🧛🏻 แวมไพร์: โทนผิวสีขาว1F9DB 1F3FB
🧛🏼 แวมไพร์: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DB 1F3FC
🧛🏽 แวมไพร์: โทนผิวสีเหลือง1F9DB 1F3FD
🧛🏾 แวมไพร์: โทนผิวสีแทน1F9DB 1F3FE
🧛🏿 แวมไพร์: โทนผิวสีเข้ม1F9DB 1F3FF
🧛‍♂️ แวมไพร์ผู้ชาย1F9DB 200D 2642 FE0F
🧛🏻‍♂️ แวมไพร์ผู้ชาย: โทนผิวสีขาว1F9DB 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧛🏼‍♂️ แวมไพร์ผู้ชาย: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DB 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧛🏽‍♂️ แวมไพร์ผู้ชาย: โทนผิวสีเหลือง1F9DB 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧛🏾‍♂️ แวมไพร์ผู้ชาย: โทนผิวสีแทน1F9DB 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧛🏿‍♂️ แวมไพร์ผู้ชาย: โทนผิวสีเข้ม1F9DB 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧛‍♀️ แวมไพร์ผู้หญิง1F9DB 200D 2640 FE0F
🧛🏻‍♀️ แวมไพร์ผู้หญิง: โทนผิวสีขาว1F9DB 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧛🏼‍♀️ แวมไพร์ผู้หญิง: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DB 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧛🏽‍♀️ แวมไพร์ผู้หญิง: โทนผิวสีเหลือง1F9DB 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧛🏾‍♀️ แวมไพร์ผู้หญิง: โทนผิวสีแทน1F9DB 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧛🏿‍♀️ แวมไพร์ผู้หญิง: โทนผิวสีเข้ม1F9DB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧜 ครึ่งคนครึ่งปลา1F9DC
🧜🏻 ครึ่งคนครึ่งปลา: โทนผิวสีขาว1F9DC 1F3FB
🧜🏼 ครึ่งคนครึ่งปลา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DC 1F3FC
🧜🏽 ครึ่งคนครึ่งปลา: โทนผิวสีเหลือง1F9DC 1F3FD
🧜🏾 ครึ่งคนครึ่งปลา: โทนผิวสีแทน1F9DC 1F3FE
🧜🏿 ครึ่งคนครึ่งปลา: โทนผิวสีเข้ม1F9DC 1F3FF
🧜‍♂️ เงือกชาย1F9DC 200D 2642 FE0F
🧜🏻‍♂️ เงือกชาย: โทนผิวสีขาว1F9DC 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧜🏼‍♂️ เงือกชาย: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DC 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧜🏽‍♂️ เงือกชาย: โทนผิวสีเหลือง1F9DC 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧜🏾‍♂️ เงือกชาย: โทนผิวสีแทน1F9DC 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧜🏿‍♂️ เงือกชาย: โทนผิวสีเข้ม1F9DC 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧜‍♀️ เงือก1F9DC 200D 2640 FE0F
🧜🏻‍♀️ เงือก: โทนผิวสีขาว1F9DC 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧜🏼‍♀️ เงือก: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DC 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧜🏽‍♀️ เงือก: โทนผิวสีเหลือง1F9DC 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧜🏾‍♀️ เงือก: โทนผิวสีแทน1F9DC 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧜🏿‍♀️ เงือก: โทนผิวสีเข้ม1F9DC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧝 เอลฟ์1F9DD
🧝🏻 เอลฟ์: โทนผิวสีขาว1F9DD 1F3FB
🧝🏼 เอลฟ์: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DD 1F3FC
🧝🏽 เอลฟ์: โทนผิวสีเหลือง1F9DD 1F3FD
🧝🏾 เอลฟ์: โทนผิวสีแทน1F9DD 1F3FE
🧝🏿 เอลฟ์: โทนผิวสีเข้ม1F9DD 1F3FF
🧝‍♂️ เอลฟ์ผู้ชาย1F9DD 200D 2642 FE0F
🧝🏻‍♂️ เอลฟ์ผู้ชาย: โทนผิวสีขาว1F9DD 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧝🏼‍♂️ เอลฟ์ผู้ชาย: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DD 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧝🏽‍♂️ เอลฟ์ผู้ชาย: โทนผิวสีเหลือง1F9DD 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧝🏾‍♂️ เอลฟ์ผู้ชาย: โทนผิวสีแทน1F9DD 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧝🏿‍♂️ เอลฟ์ผู้ชาย: โทนผิวสีเข้ม1F9DD 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧝‍♀️ เอลฟ์ผู้หญิง1F9DD 200D 2640 FE0F
🧝🏻‍♀️ เอลฟ์ผู้หญิง: โทนผิวสีขาว1F9DD 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧝🏼‍♀️ เอลฟ์ผู้หญิง: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9DD 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧝🏽‍♀️ เอลฟ์ผู้หญิง: โทนผิวสีเหลือง1F9DD 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧝🏾‍♀️ เอลฟ์ผู้หญิง: โทนผิวสีแทน1F9DD 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧝🏿‍♀️ เอลฟ์ผู้หญิง: โทนผิวสีเข้ม1F9DD 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧞 ยักษ์จีนี่1F9DE
🧞‍♂️ ยักษ์จีนี่ชาย1F9DE 200D 2642 FE0F
🧞‍♀️ ยักษ์จีนี่หญิง1F9DE 200D 2640 FE0F
🧟 ซอมบี้1F9DF
🧟‍♂️ ซอมบี้ผู้ชาย1F9DF 200D 2642 FE0F
🧟‍♀️ ซอมบี้ผู้หญิง1F9DF 200D 2640 FE0F
🧖 คนในห้องอบไอน้ำ1F9D6
🧖🏻 คนในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีขาว1F9D6 1F3FB
🧖🏼 คนในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D6 1F3FC
🧖🏽 คนในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีเหลือง1F9D6 1F3FD
🧖🏾 คนในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีแทน1F9D6 1F3FE
🧖🏿 คนในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีเข้ม1F9D6 1F3FF
🧖‍♂️ ผู้ชายในห้องอบไอน้ำ1F9D6 200D 2642 FE0F
🧖🏻‍♂️ ผู้ชายในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีขาว1F9D6 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧖🏼‍♂️ ผู้ชายในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D6 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧖🏽‍♂️ ผู้ชายในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีเหลือง1F9D6 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧖🏾‍♂️ ผู้ชายในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีแทน1F9D6 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧖🏿‍♂️ ผู้ชายในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีเข้ม1F9D6 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧖‍♀️ ผู้หญิงในห้องอบไอน้ำ1F9D6 200D 2640 FE0F
🧖🏻‍♀️ ผู้หญิงในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีขาว1F9D6 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧖🏼‍♀️ ผู้หญิงในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D6 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧖🏽‍♀️ ผู้หญิงในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีเหลือง1F9D6 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧖🏾‍♀️ ผู้หญิงในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีแทน1F9D6 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧖🏿‍♀️ ผู้หญิงในห้องอบไอน้ำ: โทนผิวสีเข้ม1F9D6 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧗 นักไต่เขา1F9D7
🧗🏻 นักไต่เขา: โทนผิวสีขาว1F9D7 1F3FB
🧗🏼 นักไต่เขา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D7 1F3FC
🧗🏽 นักไต่เขา: โทนผิวสีเหลือง1F9D7 1F3FD
🧗🏾 นักไต่เขา: โทนผิวสีแทน1F9D7 1F3FE
🧗🏿 นักไต่เขา: โทนผิวสีเข้ม1F9D7 1F3FF
🧗‍♂️ ผู้ชายไต่เขา1F9D7 200D 2642 FE0F
🧗🏻‍♂️ ผู้ชายไต่เขา: โทนผิวสีขาว1F9D7 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧗🏼‍♂️ ผู้ชายไต่เขา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D7 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧗🏽‍♂️ ผู้ชายไต่เขา: โทนผิวสีเหลือง1F9D7 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧗🏾‍♂️ ผู้ชายไต่เขา: โทนผิวสีแทน1F9D7 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧗🏿‍♂️ ผู้ชายไต่เขา: โทนผิวสีเข้ม1F9D7 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧗‍♀️ ผู้หญิงไต่เขา1F9D7 200D 2640 FE0F
🧗🏻‍♀️ ผู้หญิงไต่เขา: โทนผิวสีขาว1F9D7 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧗🏼‍♀️ ผู้หญิงไต่เขา: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D7 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧗🏽‍♀️ ผู้หญิงไต่เขา: โทนผิวสีเหลือง1F9D7 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧗🏾‍♀️ ผู้หญิงไต่เขา: โทนผิวสีแทน1F9D7 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧗🏿‍♀️ ผู้หญิงไต่เขา: โทนผิวสีเข้ม1F9D7 1F3FF 200D 2640 FE0F
🧘 คนนั่งสมาธิ1F9D8
🧘🏻 คนนั่งสมาธิ: โทนผิวสีขาว1F9D8 1F3FB
🧘🏼 คนนั่งสมาธิ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D8 1F3FC
🧘🏽 คนนั่งสมาธิ: โทนผิวสีเหลือง1F9D8 1F3FD
🧘🏾 คนนั่งสมาธิ: โทนผิวสีแทน1F9D8 1F3FE
🧘🏿 คนนั่งสมาธิ: โทนผิวสีเข้ม1F9D8 1F3FF
🧘‍♂️ ผู้ชายนั่งสมาธิ1F9D8 200D 2642 FE0F
🧘🏻‍♂️ ผู้ชายนั่งสมาธิ: โทนผิวสีขาว1F9D8 1F3FB 200D 2642 FE0F
🧘🏼‍♂️ ผู้ชายนั่งสมาธิ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D8 1F3FC 200D 2642 FE0F
🧘🏽‍♂️ ผู้ชายนั่งสมาธิ: โทนผิวสีเหลือง1F9D8 1F3FD 200D 2642 FE0F
🧘🏾‍♂️ ผู้ชายนั่งสมาธิ: โทนผิวสีแทน1F9D8 1F3FE 200D 2642 FE0F
🧘🏿‍♂️ ผู้ชายนั่งสมาธิ: โทนผิวสีเข้ม1F9D8 1F3FF 200D 2642 FE0F
🧘‍♀️ ผู้หญิงนั่งสมาธิ1F9D8 200D 2640 FE0F
🧘🏻‍♀️ ผู้หญิงนั่งสมาธิ: โทนผิวสีขาว1F9D8 1F3FB 200D 2640 FE0F
🧘🏼‍♀️ ผู้หญิงนั่งสมาธิ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F9D8 1F3FC 200D 2640 FE0F
🧘🏽‍♀️ ผู้หญิงนั่งสมาธิ: โทนผิวสีเหลือง1F9D8 1F3FD 200D 2640 FE0F
🧘🏾‍♀️ ผู้หญิงนั่งสมาธิ: โทนผิวสีแทน1F9D8 1F3FE 200D 2640 FE0F
🧘🏿‍♀️ ผู้หญิงนั่งสมาธิ: โทนผิวสีเข้ม1F9D8 1F3FF 200D 2640 FE0F
🦓 ม้าลาย1F993
🦒 ยีราฟ1F992
🦔 เฮดจ์ฮ็อก1F994
🦕 ไดโนเสาร์1F995
🦖 ทีเร็กซ์1F996
🦗 จิ้งหรีด1F997
🥥 มะพร้าว1F965
🥦 บรอกโคลี1F966
🥨 เพรตเซล1F968
🥩 เนื้อหั่นชิ้น1F969
🥪 แซนด์วิช1F96A
🥣 ชามพร้อมช้อน1F963
🥫 อาหารกระป๋อง1F96B
🥟 เกี๊ยว1F95F
🥠 คุกกี้เสี่ยงทาย1F960
🥡 อาหารกล่องซื้อกลับบ้าน1F961
🥧 พาย1F967
🥤 แก้วพร้อมหลอด1F964
🥢 ตะเกียบ1F962
🛸 จานบิน1F6F8
🛷 เลื่อนหิมะ1F6F7
🥌 ลูกกลิ้งหิน1F94C
🧣 ผ้าพันคอ1F9E3
🧤 ถุงมือ1F9E4
🧥 เสื้อโค้ต1F9E5
🧦 ถุงเท้า1F9E6
🧢 หมวกแก๊ป1F9E2
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ธง: อังกฤษ1F3F4 E0067 E0062 E0065 E006E E0067 E007F
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ธง: สกอตแลนด์1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ธง: เวลส์1F3F4 E0067 E0062 E0077 E006C E0073 E007F
รุ่นอื่น ๆ Emoji