Emojitip🦊 มอซิลล่า, อิโมจิสำหรับ Firefox OSa

มอซิลล่า

ชุดอีโมจิโอเพ่นซอร์สฟรีจาก Mozilla ที่วางแผนไว้สำหรับ Firefox OS ย่อมาจาก fxemoji ในโครงการโอเพ่นซอร์ส ชุดอิโมจินี้ไม่ได้ทำงานอย่างจริงจัง

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย
ประเภท: โทนสีผิวและทรงผม
ประเภท: สัตว์และธรรมชาติ
ประเภท: อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภท: การเดินทางและสถานที่
ประเภท: กิจกรรม
ประเภท: วัตถุ
ประเภท: สัญลักษณ์
ประเภท: ธง