Emojione

EmojiOne เป็นบรรพบุรุษของ JoyPixels ซึ่งเปิดตัวในปี 2019-03-28 ในตอนแรกมันเป็นชุดอีโมจิโอเพ่นซอร์สที่สมบูรณ์ฟรี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบอนุญาตโอเพนซอร์สไม่ยั่งยืน บริษัทจึงเปลี่ยนชื่อ EmojiOne เป็น JoyPixels เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางกลยุทธ์แบรนด์

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย
ประเภท: โทนสีผิวและทรงผม
ประเภท: สัตว์และธรรมชาติ
ประเภท: อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภท: การเดินทางและสถานที่
ประเภท: กิจกรรม
ประเภท: วัตถุ
ประเภท: สัญลักษณ์
ประเภท: ธง