🖐️คนและร่างกาย

👋มือนิ้วมือเปิด30

👌มือนิ้วมือบางส่วน48

👈มือนิ้วเดียว36

👍มือนิ้วมือปิด36

👏มือ31

💪ส่วนของร่างกาย47

👶คน168

🙍คนท่าทาง180

🧑‍⚕️คนบทบาท474

👼คนจินตนาการ156

💆คนกิจกรรม219

🤺คนกีฬา233

🧘คนที่พักผ่อน30

🧑‍🤝‍🧑ครอบครัว338